Vrtané a kopané studny

LEGISLATIVNÍ POSTUPY :

Jedinou osobou, která má oprávnění k projektování a vyhodnocování geologické práce je hydrogeolog, který je držitelem odborné způsobilosti. Práce, které je oprávněn vykonávat, zahrnují vyhledávání a posuzování zdrojů podzemní vody a hlavně navrhování studní.

Prvním krokem, který hydrogeolog musí provést, je určení správného umístění průzkumného vrtu. Toto umístění se provede na základě dosavadní prozkoumanosti, rekognoskace zájmové lokality, daného pozemku a průběhu generelního směru toku podzemní vody. Tato prvotní posouzení mají přinést základní informace o navržení hloubce jímacího objektu.

Podzemní voda v zájmové lokalitě může být průlinová, puklinová, nebo průlino-puklinová.

VOLBA DRUHU JÍMACÍHO OBJEKTU :

Kopaná, nebo vrtaná studna.

 

VRTANÉ STUDNY

KOPANÉ STUDNY

Jako pomůcka vytýčení vrtu se používá telestetická metoda – proutkař, či tzv. geofyzikální metody. V dnešní době převažují návrhy studní vrtaných nad kopanými. Tyto provedené úkoly předchází každé zhotovení studny. Následně si musíme vybrat mezi dvěma typy projekční přípravy. Dle současných právních předpisů můžeme první způsob označit jako „průzkumné dílo“ a druhý způsob označit jako stavbu „vodního díla“.

GEOLOGICKÉ PRŮZKUMNÉ DÍLO :

Tento způsob je v dnešní době častěji uplatňován, využívá se pouze u vrtané studny.

Principem tohoto postupu je, že se studna projektuje a vybuduje jako geologické průzkumné dílo. Po ověření vydatnosti a jakosti se může průzkumné dílo změnit následným územním a vodoprávním řízením na vodní dílo – studnu. V případě, že je prokázaná nemožnost využívat průzkumné dílo jako vodní dílo, tzn., že z něj nelze odebírat vodu pro účely zásobování je vrt zlikvidován.

STAVBA VODNÍHO DÍLA :

Druhým, méně častým způsobem je projektování studny jako vodního díla dle stavebního a vodního zákona. Tento způsob se využívá jak u studní vrtaných, tak u studní kopaných. Principem tohoto způsobu zhotovení je, že před samotným hloubením studny se zhotoví projekt vodního díla a na základě tohoto projektu, hydrogeologického vyjádření se vydá povolení stavebního a vodoprávního úřadu. K samotnému hloubení dojde až po vydání těchto povolení.

PROČ VRTANOU STUDNU OD NÁS :

Nejprve nás kontaktujte buď formou emailu, telefonem, nebo osobně. Po zkontaktování, rádi zodpovíme Vaše dotazy, projednáme způsob řešení potřebných povolení a sjednáme termín zhotovení prací. Komplexní zajištění celé realizace studny ( HG posudek, projekt, vyřízení povolení, vrtné práce i zhlaví studny ).

Čerpací zkoušky pro ověření vydatnosti studní a vyloučení ovlivnění okolních studní (pokud si to konkrétní situace vyžaduje ).

Vrtané studny provádíme ve spolupráci s profesionálními a ověřenými vyrtnými firmami. Tyto vrtné firmy se dokáží přizpůsobit místním geologickým podmínkám a jsou schopny zhotovit v nesoudržných zeminách, tak i v pevném skalním podloží vrty. Pro dostatečný průměr vrtu pro vybudování vystrojení vrtu, umožní tyto stroje hloubit vrty až do 300m. To nám umožňuje zcela nezávislou volbu optimální vrtné technologie podle hydrogeologických poměru, požadavků na vydatnost a finanční možnosti zákazníka. Nejsme nijak motivování upřednostňovat nějakou vrtnou technologii před jinými. Ani nemáme důvod zbytečně provrtávat metry s vidinou většího zisku.

Při realizaci vrtných prací jsou dodržovány veškeré normy a technologické postupy, které zajistí kvalitní a dlouhodobě funkční studnu ( kvalitní a dostatečné dimenzované výstroje, vhodně zvolený obsyp, těsnění, používání vodítek výstrojí, kvalitní materiál pro izolaci ). Kvalitní a certifikované materiály ( veškeré námi používané materiály jsou atestovány pro styk s pitnou vodou )

 

PO CELOU DOBU ZHOTOVENÍ PROVÁDÍME DOZOR NAD PROVEDENOU KVALITOU.