Rozbor vody

A) analýza Pitných vod – úplný rozbor

Provedení odběru a rozboru vzorku pitné vody – úplný rozsah dle přílohy č. 1 vyhlášky 252/2004 Sb.
Mikrobiologické ukazatele, bez clostridia
Chemické a fyziologické ukazatele, bez pesticidů, TOC
Pesticidy – sk. 1/MSK

B) analýza Pitných vod – Krácený rozsah „pro kolaudaci“

Provedení rozboru vzorku pitné vody – krácený rozsah dle vyhlášky 252/2004 Sb.
Mikrobiologické a biologické ukazatele:
– koliformní bakterie, Escherichia coli
– počty kolonií při 22 °C
– počty kolonií při 36 °C
– Clostridium perfringens
– mikroskopický obraz – abioseston, počet organismů, živé organismy
Fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele:
– amoniak a amonné ionty
– barva
– dusičnany
– CHSKMn
– chuť
– pach
– pH
– zákal
– železo
– mangan
– elektrická konduktivita (25 °C)

Protokol

POZNÁMKA :

  • Vhodné uskladnění do doby zpracování v laboratoři.
  • Analýza a archivace vzorků v souladu s požadavky systému zabezpečení jakosti analytické laboratoře.
  • Vystavení protokolu o provedených analýzách a jejich doručení objednateli.
  • Likvidace vzorků.
  • Výsledky analýzy cca do 20 pracovních dnů od odběru k vyzvednutí v MK Hydrogeologie, s.r.o.