ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

LEGISLATIVNÍ POSTUPY :

OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL A VODOHOSPODÁŘSKÝCH ÚPRAV

K provedení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE podle zvláštního právního předpisu, postačí ohlášení vodoprávnímu úřadu. Při jejich ohlašování se přiměřeně použijí ustanovení stavebního zákona o ohlašování staveb.

OHLÁŠENÍ VODNÍHO DÍLA OBSAHUJE :

 • Náležitosti podle stavebního zákona
 • Kategorii výrobku označenou CE
 • Projektovou dokumentaci zpracovanou osobou, která získala oprávnění k této činnosti podle zvláštního právního předpisu
 • Způsob vypouštění odpadních vod
 • Vyjádření příslušného správce vodního toku v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla do vod povrchových
 • Stanovisko správce povodí
 • Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v případě vypouštění odpadních vod z vodního díla přes půdní vrstvy do vod podzemních
 • Provozní řád
 • Jedinou osobou, která má oprávnění k projektování a vyhodnocování geologické práce je hydrogeolog, který je držitelem odborné způsobilosti. Práce, které je oprávněn vykonávat, zahrnují vyhledávání a posuzování zdrojů podzemní vody, navrhování studní, navrhování umístění ČOV.

 

PROČ SI POŘÍDIT DOMÁCÍ ČISTÍRNU ODPADNÍCH VOD :

  • Pokud se jedná o novostavbu nebo rekonstrukci na základě stavebního povolení musí investor prokázat způsob likvidace odpadních vod
  • Varianty použití, tzv. jímka ( žumpa ) na vyvážení, 3 komorový septik se zemním filtrem, ČOV napojenou na vodoteč, nebo ČOV se zasakováním přečištěných vod přes půdní vrstvy do vod podzemních
  • Pořízení ČOV a jejích součástí je relativně finančně náročné, ale po důkladné kalkulaci a zhodnocení je tato varianta šetrná pro kapsu stavebníka, ale také přínosem pro životní prostředí
  • Návratnost investice záleží na druhu a typy Vámi zvolené ČOV, cena za vyvážení jímek pro 4 rodinu se pohybuje kolem 2000 – 4000,- měsíčně, tudíž je zřejmé, že výdaje vynaložené k zřízení se Vám vrátí už za jeden rok využívání! Komfortním nakládáním s odpadními vodami, eliminujete vynaložený Váš čas se zajišťováním pravidelných vývozu, automaticky odpadá povinnost o dokladatelnosti pravidelných vývozu.

  NAVRHUJEME VÝROBCE ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD, KTEŘÍ MAJÍ POTŘEBNÉ CERTIFIKÁTY A GARANCI NA KVALITU! ZARUČÍ PRAVIDELNÝ SERVIS A VŠE POTŘEBNÉ PRO SPRÁVNÝ PROVOZ VAŠÍ ČOV.